Stanovy Asociace starožitníků, z.s.

Část I.
Základní ustanovení

§ 1

 1. Sdružení s názvem Asociace starožitníků, z.s. (dále jen „Asociace“) je nevládní, nepolitickou, dobrovolnou a výběrovou organizací. Asociace je spolkem v souladu s § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník.
 2. Sídlem Asociace je Praha 1, Valentinská 58/7, PSČ 110 00.
 3. Působnost Asociace je na území celé ČR.

§ 2

 1. Účelem Asociace je:
  1. sdružovat obchodníky se starožitnostmi, ale zároveň umožnit otevřeným členstvím sdružovat majitele soukromých galerií, antikvariátů a uměleckých aukčních síní, historiky umění, památkáře, muzejní pracovníky, archiváře, knihovníky, soudní znalce, restaurátory, soukromé i veřejné sběratele starožitností a uměleckých předmětů,
  2. zajišťovat vzdělávání pro obor obchod se starožitnostmi praktickou podporou středoškolského denního studia a pro širší veřejnost pořádáním rekvalifikačních kurzů – Rudolfinské akademie,
  3. pořádat prodejní veletrhy starožitností a starého umění na území ČR,
  4. spolupracovat se státními orgány při přípravě a uplatňování legislativních a dalších opatření, která se vztahují k předmětu činnosti Asociace, tak, jak je specifikováno v tomto článku,
  5. zaručit profesionalitu a solidnost podnikání v oblasti obchodu se starožitnostmi udělením oprávnění k používání pečetě (znaku) Asociace,
  6. napomáhat zkvalitnění památkové péče, ochrany movitých památek a uměleckých děl i odbornému rozvoji soukromého i veřejného sběratelství na území ČR,
  7. spolupracovat s odbornými pracovišti, která mají podobný předmět činnosti (uměnovědné ústavy, muzea, galerie, ústavy památkové péče, archivy, knihovny, spolky a zájmová sdružení),
  8. napomáhat ochraně zákazníků před neseriózností a nepoctivosti překupníků,
  9. odstraňovat zbytečné překážky při prodeji, vývozu a dovozu starožitností,
  10. dbát o zvyšování odbornosti svých členů a jimi poskytovaných služeb,
  11. reprezentovat své členy a jejich činnost v mezinárodních sdruženích,
  12. spolupracovat s podobnými zahraničními sdruženími, koordinovat činnost, vzájemnou výměnu a šíření odborných informací a zkušeností členů Asociace.

Část II.
Členské záležitosti

§ 3
Členství, jeho vznik a zánik

 1. Členskou základnu tvoří:
  1. individuální členové,
  2. kolektivní členové a
  3. čestní členové
 2. Podmínky členství jsou následující:
  1. Individuálním členem může být každý bezúhonný občan, který požádá o členství písemnou přihláškou, svou dlouhodobou činností v oboru prokázal profesionalitu a solidnost v oboru a skýtá záruku dodržování kritérií Kodexu Asociace.
  2. Kolektivním členem může být tuzemská i zahraniční bezúhonná právnická osoba, jejíž činnost je slučitelná s těmito stanovami. Kolektivní členství vzniká podáním písemné přihlášky a jejím přijetím.
  3. Čestnými členy mohou být osoby se zvláštními zásluhami na poli uměnovědy a ochrany památek. Čestné členství na základě návrhu uděluje a odnímá prezidium Asociace.
  4. Čestným prezidentem nebo čestným viceprezidentem s právem účastnit se jednání prezidia a s právem hlasovacím se může stát na návrh prezidia prezident nebo viceprezident AS, který zastával jednu z těchto funkcí nejméně po dvě volební období a významně přispěl k rozvoji AS.
  5. Každý uchazeč podáním přihlášky souhlasí s těmito stanovami a projevuje vůli být jimi vázán od okamžiku, kdy se stane členem Asociace.
  6. Členové Asociace neručí za její dluhy.
  7. Nikdo nesmí být nucen k účasti v Asociaci a nikomu nesmí být bráněno z ní vystoupit,
  8. členství v Asociaci se váže na osobu člena a nepřechází na jeho právního nástupce. Pokud si právní nástupce podá žádost o členství do jednoho roku od rozhodné skutečnosti, nebude mu účtováno zápisné.
  9. Člena, který je právnickou osobou, zastupuje v Asociaci její statutární orgán nebo jí určený zástupce.
 3. O přijetí člena rozhoduje prezidium Asociace. Členství vzniká dnem přijetí kladného rozhodnutí a zaplacením zápisného a členského příspěvku. Na základě tohoto bude přijatému členovi vydán a zaslán členský průkaz.

 4. Asociace vede seznam členů, který je neveřejný s výjimkou jeho části, která je zveřejněna a takto označena jako neúplná na webových stránkách Asociace. Ve veřejné části mohou být uvedeni pouze členové – obchodníci, kteří ke zveřejnění dají svůj souhlas, přičemž se zveřejňuje název, sídlo a kontaktní údaje. Sekretariát Asociace vede a aktualizuje seznam členů, provádí zápisy a výmazy neprodleně po rozhodování o členství a zajišťuje na žádost člena potvrzení o výpisu ze seznamu obsahující údaje o jeho osobě. Seznam s výjimkou jeho neveřejné části je přístupný pouze členům prezidia nebo revizní komise.

 5. Členství zaniká:
  1. písemným vystoupením (oznámením ze strany člena),
  2. zánikem instituce,
  3. omezením svéprávnosti, smrtí nebo prohlášením za mrtvého nebo
  4. písemným vyloučením ze strany Asociace pro opakované neplnění, či jakékoliv porušení povinností vyplývajících z jeho členství, příp. pro jeho činnost, která je v rozporu s posláním a stanovami Asociace nebo jejími jinými vnitřními předpisy, a to ani poté co byl v přiměřené lhůtě Asociací vyzván k nápravě (např. neuhradil zápisné či členský příspěvek v dodatečné lhůtě), přičemž výzva se nevyžaduje, nelze-li porušení povinnosti odčinit nebo způsobilo-li Asociaci zvlášť závažnou újmu.

  Rozhodnutí o vyloučení se doručí vyloučenému členu.

 6. Návrh na vyloučení může podat kterýkoliv člen. Člen, proti kterému návrh směřuje, musí mít příležitost se s návrhem na vyloučení seznámit, žádat o jeho vysvětlení a uvést i doložit vše, co mu je k prospěchu.

 7. Člen může do patnácti dnů od doručení rozhodnutí v písemné formě navrhnout, aby rozhodnutí o jeho vyloučení přezkoumala valná hromada. Valná hromada zruší rozhodnutí o vyloučení člena, odporuje-li vyloučení zákonu nebo stanovám; rozhodnutí o vyloučení člena může zrušit i v jiných odůvodněných případech.

 8. Vyloučený člen může do tří měsíců od doručení konečného rozhodnutí o svém vyloučení navrhnout soudu, aby rozhodl o neplatnosti vyloučení; jinak toto právo zaniká. Nebylo-li mu rozhodnutí doručeno, může člen návrh podat do tří měsíců ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejdéle však do jednoho roku ode dne, kdy byl po vydání rozhodnutí zánik jeho členství vyloučením zapsán do seznamu členů; jinak toto právo zaniká.

 9. Postup a rozhodování v záležitostech členství upravují stanovy a volební řád Asociace.

§ 4
Práva a povinnosti členů Asociace

 1. Člen má právo:
  1. zúčastňovat se všech činností Asociace,
  2. využívat výhody a služby, které Asociace svým členům poskytuje nebo zprostředkuje,
  3. volit a být volen do orgánů Asociace,
  4. předkládat své návrhy a podněty, připomínky a stížnosti orgánům Asociace,
  5. obracet se na příslušné orgány Asociace se žádostí o pomoc při řešení profesních problémů,
  6. používat znak (pečeť) Asociace jako záruku odbornosti, solidnosti a příslušnosti k Asociaci (toto právo náleží jen řádně registrovaným obchodníkům se starožitnostmi a uměleckými předměty) a to pouze při splnění podmínek na její udělení,
  7. účastnit se zasedání valné hromady a požadovat i dostat na něm vysvětlení záležitostí Asociace, vztahuje-li se požadované vysvětlení k předmětu zasedání,
  8. nahlížet do zápisů ze zasedání valné hromady v sídle Asociace a
  9. navrhnout soudu, aby rozhodl o neplatnosti rozhodnutí orgánu Asociace pro jeho rozpor se zákonem nebo se stanovami, pokud se neplatnosti nelze dovolat u orgánů Asociace.
 2. Člen je povinen:
  1. podílet se na činnosti Asociace, vystupovat v souladu s jejím posláním a cíli, chránit a prosazovat její zájmy a dobré jméno,
  2. dodržovat stanovy, kodex a další přijaté zásadní dokumenty Asociace a C.I.N.O.A., jíž je Asociace členem,
  3. řádně vykonávat funkce, do kterých byl zvolen a
  4. uhradit ve stanovené lhůtě zápisné a členské příspěvky.

Část III.
Orgány Asociace

§ 5
Orgány, jejich funkční období a volba

 1. Orgány Asociace jsou:
  1. valná hromada členů,
  2. prezidium,
  3. prezident,
  4. viceprezidenti a
  5. revizní komise
 2. Funkční období volených orgánů Asociace trvá čtyři roky, přičemž funkční období prezidenta jsou maximálně tři po sobě jdoucí volební období.

 3. Na usnesení některého orgánu, které se příčí dobrým mravům, nebo mění stanovy tak, že jejich obsah odporuje donucujícím ustanovením zákona, se hledí, jako by nebylo přijato. To platí i v případě, že bylo přijato usnesení v záležitosti, o které tento orgán nemá působnost rozhodnout.

 4. Způsob volby a odvolání volených orgánů Asociace upravuje volební řád Asociace.

 5. Pro platnost voleb a dalšího rozhodování valné hromady a volených orgánů Asociace platí zásada jejich schválení nadpoloviční většinou počtu hlasů přítomných.

§ 6
Valná hromada

 1. Valná hromada je nejvyšším orgánem Asociace.

 2. Zasedání valné hromady svolává prezident nejméně jedenkrát za rok, nebo na žádost nejméně jedné třetiny členů nebo revizní komise. Zasedání valné hromady se svolává nejméně třicet dnů před jejím konáním. Nesvolá-li prezident spolku zasedání valné hromady do třiceti dnů od doručení podnětu, může ten, kdo podnět podal, svolat zasedání členské schůze na náklady spolku sám.

 3. Valná hromada je schopna usnášet se za účasti alespoň tří členů Asociace. Usnesení přijímá většinou hlasů členů přítomných v době usnášení; každý člen má jeden hlas. V případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedajícího.

 4. Valná hromada rozhoduje o všech záležitostech Asociace vyplývajících ze všeobecně závazných předpisů, ze stanov a dále uvedených dokumentů.

 5. Valná hromada schvaluje:
  1. programové dokumenty, plány činnosti a rozpočet Asociace, zprávy o jejich plnění,
  2. stanovy Asociace, volební řád a změny v těchto dokumentech a další předkládané dokumenty,
  3. pravidla hospodaření Asociace a zprávy o výsledcích hospodaření,
  4. výšku členských příspěvků a zápisného a příspěvkový režim (zejména splatnost a způsob plateb),
  5. revizní zprávy a
  6. vnitřní, organizační, příp. regionální členění Asociace.
 6. Valná hromada dále:
  1. volí a odvolává prezidium, prezidenta a revizní komisi a
  2. rozhoduje o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně.
 7. Ze zasedání valné hromady musí být vyhotoven zápis, ze kterého musí být patrné, kdo zasedání svolal a jak, kdy se konalo, kdo je zahájil, kdo mu předsedal, jaké případné další činovníky valná hromada zvolila, jaká usnesení přijala a kdy byl zápis vyhotoven. Vyhotovení zajistí prezident, a není-li tak možné, tak osoba, která zasedání předsedala, nebo jiná osoba pověřená valnou hromadou.

§ 7
Prezidium

 1. Prezidium je řídícím a výkonným orgánem Asociace. Za svou činnost odpovídá valné hromadě členů.

 2. V čele prezidia je prezident Asociace.

 3. Viceprezidenty volí a odvolává ze svých členů prezidium.

 4. Prezidium přijímá na tomto základě všechna zásadní opatření k zabezpečení činnosti a rozvoje Asociace, zejména
  1. zabezpečuje plnění rozhodnutí valné hromady, programů a plánů činností celé Asociace i svých, včetně jejich finančního a materiálního krytí, předkládá o tom valné hromadě zprávy a návrhy na opatření,
  2. schvaluje smlouvy a dohody jménem Asociace, jménem prezidia Asociace vyřizuje záležitosti prezident a v zastoupení viceprezidenti, kteří mají podpisové právo,
  3. přijímá nové členy a rozhoduje o zániku členství,
  4. schází se a rokuje nejméně jedenkrát za dva měsíce a
  5. v případě úmrtí, odstoupení, odvolání člena prezidia provede jeho doplnění volbou z aktivních členů Asociace.
 5. Prezidium ustavuje stálé komise a odborné sekce.

 6. Prezidium je schopno usnášet se za účasti alespoň tří jeho členů. Usnesení přijímá většinou hlasů členů přítomných v době usnášení; každý člen má jeden hlas. V případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas prezidenta.

§ 8
Revizní komise

 1. Revizní komise je revizním a kontrolním orgánem Asociace, podle všeobecně závazných předpisů, hospodářských a dalších vnitřních záležitostí Asociace a jejích členů. Schází se nejméně dvakrát do roka.

 2. Revizní komise dále přezkoumává rozhodnutí o vyloučení člena z Asociace a může rozhodnout o zrušení vyloučení člena, odporuje-li vyloučení zákonu nebo stanovám nebo v jiných odůvodněných případech.

 3. V rozsahu působnosti revizní komise podle tohoto článku může její pověřený člen nahlížet do dokladů spolku a požadovat od členů dalších orgánů spolku nebo od jeho zaměstnanců vysvětlení k jednotlivým záležitostem.

 4. Zjistí-li revizní komise nedostatky, upozorní na ně orgány Asociace.

 5. Své zprávy a zjištění předkládá prezidiu a valné hromadě.

 6. Revizní komise má 3 členy, které volí a odvolává valná hromada.

§ 9
Prezident a viceprezidenti

 1. Prezident a viceprezidenti jsou představiteli Asociace. Řídí prezidium. Viceprezidenti jsou zástupci prezidenta.

 2. Prezident je statutárním orgánem Asociace a je oprávněn vyřizovat navenek za Asociaci všechny její záležitosti. V případě jeho nepřítomnosti jedná za Asociaci 1. viceprezident ve stejném rozsahu.

 3. Ostatní viceprezidenti jsou oprávněni vyřizovat záležitosti Asociace navenek v rozsahu, kterým jsou pověřeni.

 4. Prezident zodpovídá za činnost Asociace valné hromadě, viceprezidenti prezidiu. Ze zasedání valné hromady zajistí vyhotovení zápisu do 30 dnů od jejího ukončení, pokud tak neučiní ten, kdo valné hromadě předsedal, nebo kdo jí byl pověřen.

§ 10
Stálé komise a odborné sekce

 1. Stálé komise a odborné sekce jsou iniciativními a pracovními, příp. zájmovými skupinami (týmy), nemají však právo rozhodování a nevystupují jménem Asociace.

 2. Své návrhy a výsledky práce předkládají prezidiu.

Část IV.
Hospodaření Asociace

§ 11

 1. Veškerý zisk Asociace související s její vedlejší hospodářskou činností (např. vstupné z veletrhů), bude reinvestován do činnosti Asociace včetně její správy.

 2. Asociace hospodaří se svým nebo svěřeným majetkem podle

  1. všeobecně závazných předpisů,
  2. zásad hospodaření schválených valnou hromadou a
  3. finančního rozpočtu, schváleného valnou hromadou.
 3. Finančními zdroji Asociace jsou:
  1. zápisné a členské příspěvky a
  2. jiné zdroje, zejména dotace, nadace, úvěry, dary, podíly na projektech a poskytovaných službách.

Část V.
Závěrečná ustanovení

§ 12
Zánik Asociace

 1. O zániku Asociace rozhoduje valná hromada, na níž se pro takové rozhodnutí vysloví dvě třetiny přítomných.

 2. V takovém případě rozhodne zároveň valná hromada o majetku Asociace, jinak platí všeobecně platné právní předpisy o zániku či likvidaci organizací.

§ 13
Platnost a účinnost stanov Asociace

Tyto stanovy nabývají platnosti a účinnosti dnem schválení valnou hromadou.


Schváleno: 18. 4. 2015

Ing. Jan Neumann
prezident AS