Déontologický kodex

Déontologický (etický) kodex v mezinárodním obchodě s uměleckými díly.

CINOA
 1. Vzhledem k celosvětovým obavám z obchodu s odcizenými starožitnými předměty a uměleckými díly a nelegálního vývozu těchto předmětů si CINOA přeje, aby pro provozování profese obchodníků se starožitnostmi a uměleckými díly byly stanoveny tyto principy.
 2. Členové organizací zapojených v CINOA se zavazují v rámci možností nepodílet se na dovozu, vývozu nebo prodeji takových uměleckých předmětů, u nichž je důvodné podezření, že
  1. prodávající není podle platných předpisů oprávněn disponovat s předmětem, zvláště byl-li předmět získán krádeží nebo jiným nekalým způsobem,
  2. dovezený předmět byl v zemi svého původu získán nebo jez ní vyvážen v rozporu s předpisy platnými v této zemi,
  3. dovezený předmět byl vykopán bez předepsaného svolení nebo nedovoleným způsobem získán z vykopávek nebo památníků nebo chráněných míst nebo jiným způsobem unikl oficiální kontrole.
 3. Obchodníci se starožitnostmi a uměleckými díly se zavazují, že nebudou žádný z takovýchto předmětů vystavovat, popisovat, odhadovat ani přechovávat a tím budou zabraňovat jejich nelegálnímu prodeji nebo vývozu a ne jej naopak podporovat.
 4. V rámci daných zákonných možností se bude obchod s uměním daleko účinněji zasazovat o vracení takovýchto předmětů do země jejich původu - pokud je jejich nelegální vývoz z této země dokázán a jejich vrácení bude vyžádáno v přiměřené lhůtě - a v případě jejich legálního nabytí o poskytnutí odpovídající náhrady.
 5. Členové organizací zapojených v CINOA se přimlouvají za úsilí o dosažení cílů sledovaných zákony o ochraně umění. Ve shodě s principy své profese definovanými v Chartě CINOA se členové zavazují nepodílet se na obchodu s předměty chráněných materiálů vyhlášených po schválení washingtonskou dohodou z roku 1975.
 6. Porušení tohoto kodexu budou členské organizace postihovat bez ohledu na osoby, které jej porušily.

Schváleno na valné hromadě ve Florencii 25. 9. 1987

Schváleno na valné hromadě AS dne 15. 3. 1997