Informace k programu ČMZRB – pomoc firmám zasaženým koronavirem

22. 3. 2020

Českomoravská záruční a rozvojová banka spustila program k provoznímu financování živnostníků, malých a středních podniků, jejichž aktivity jsou omezeny v důsledku šíření koronavirové infekce a souvisejících preventivních opatření.

Na základě podané žádosti mohou podnikatelé získat bezúročný úvěr až ve výši 15 milionů Kč na krytí provozních nákladů jako jsou mzdy, nájemné, náklady na energie, dodavatelsko-odběratelské faktury, zásoby, materiál nebo drobný majetek. Splatnost úvěru je až 2 roky s možným odkladem splátek až na 12 měsíců.

O úvěr lze požádat prostřednictvím formuláře, který bude ke stažení na webových stránkách banky  https://www.cmzrb.cz/. Žádost obsahuje několik příloh, které jsou nezbytné k celkovému vyhodnocení předkládaného záměru. Vyplněnou žádost lze podat výhradně prostřednictvím aplikace ePodatelna (podání pro neregistrované uživatele).

Zaměstnavatelům, jejichž hospodářská činnost bude ohrožena v důsledku šíření nákazy, bude poskytován příspěvek na plnou či částečnou úhradu náhrad mezd, které budou zaměstnancům náležet z důvodu překážky na straně zaměstnance (nařízení karantény) nebo na straně zaměstnavatele (překážka – uzavření provozovny z důvodu nařízení vlády uzavřít provoz), bude-li prokázáno, že překážka v práci vznikla v důsledku nákazy COVID-19. Příspěvek bude poskytovat Úřad práce ČR, výše a doba poskytování bude závislá na důvodu vzniku překážky v práci, u každého zaměstnance bude nutné odlišit důvod překážky v práci. Bezprostředně dojde k aktivaci následujících opatření: Režim A - Nařízení karantény zaměstnancům. Náhrada mzdy nebo platu bude zaměstnancům vyplácena ve výši 60 % průměrného vyměřovacího základu. Zaměstnavateli bude poskytnut příspěvek v plné výši vyplacené náhrady mzdy. Režim B - Nemožnost přidělovat práci zaměstnancům z důvodu mimořádných krizových opatření vlády. Zaměstnavateli je na základě usnesení vlády o přijetí krizových opatření v souvislosti s výskytem nákazy COVID-19 nařízeno uzavření provozu. Náhrada mzdy nebo platu vyplácena zaměstnanci ve výši 100 %. Zaměstnavateli bude poskytnut příspěvek ve výši 80 % vyplacené mzdy.Prohlášení ČBA o přijetí mimořádného opatření bankami v podobě poskytnutí možnosti odkladu splátek úvěrů

Prezidium České bankovní asociace si je vědomo možných tíživých dopadů epidemie COVID-19 na bankovní klienty a potvrzuje, že banky za svými klienty stojí a budou připraveny konkrétně pomoci těm klientům, na které ekonomické důsledky epidemie dopadly.

Prezidium se shodlo, že vhodným nástrojem je v doložených případech poskytnout klientům možnost tříměsíčního odkladu splátek hypotéčních a spotřebitelských úvěrů. Primárně se přitom banky zaměří na klienty z řad zaměstnanců a osob samostatně výdělečně činných, protože lze předpokládat, že právě na ně dopadne epidemie nejtíživěji. Současně byly zahájeny konzultace s Českou národní bankou s cílem, aby v těchto případech byl nastíněný přístup ke klientům zohledněn při bankovním dohledu, který nad bankami provádí.zpět na aktuality